Thẻ: cây chè cảnh

  • Rước cây chè cổ ngày xuân

    Rước cây chè cổ ngày xuân là một trong những nghi lễ đặc trưng trong các lễ hội trà vùng đặc sản trà Tân Cương Thái Nguyên mỗi độ tết đến xuân về. Rước cây chè cổ ngày xuân tươi vui phơi phới Năm nay, trong làn mua xuân lất phất, cây chè cổ được
  • Thú chơi cây chè cảnh

    Độc đáo Thú chơi cây chè cảnh ở vùng đất chè Thái Nguyên dịp lễ hội trà. Thú chơi cây chè cảnh xuất hiện rầm rộ Ở đất chè Thái Nguyên, Lâm Đồng và nhiều địa phương khác là nạn dùng gốc chè cổ thụ làm bonsai đã thực sự trở thành thú chơi thời
Call Now Button