Thẻ: nghệ thuật gốm trà

  • Giao thoa nghệ thuật gốm trà Việt Nhật

    Gốm trà của Việt Nam đã được du nhập vào Nhật Bản từ sớm và được yêu chuộng, ngưỡng mộ và sao chép, nó cho thấy Giao thoa nghệ thuật gốm trà Việt Nhật gần gũi. Sơ lược gốm trà cổ Đại Việt Trà đạo Việt thành hình vào đời nhà Ðường, theo các nhà